ID da apostaData / HoraApostasTipo de apostaQuantia a apostarCotaStatusGanho
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
06/06/2018 16:361combin. de 1 (Live)₵ 50,004,95Paga₵ 247,50
06/06/2018 16:30 MFC TATISHVILI - STU - TELASI 1º tempo - Próximo gol #1 - X 4,95 0:0 (0:0)
Essa aposta consiste de uma aposta combinada de 1 no valor de ₵ 50,00.